Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 2006 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΘΕΜΑ: «ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για κατοικία που αναπτύσσεται καθ’ ύψος σε τρία επίπεδα.
Η κατοικία αυτή αποτελεί τμήμα ευρύτερου συγκροτήματος κατοικιών, που οργανώνεται από διαμπερείς κατοικίες τοποθετημένες σε σειρά και συμμετρικά η μία ως προς την άλλη.
Η κατοικία αναπτύσσεται ανάμεσα σε γραμμικά δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα (τοιχία από μπετόν) και ορίζεται στις εγκάρσιες πλευρές της με υαλοστάσια πάχους 0,10 μ.
Στην Α΄ στάθμη (ισόγειο) υπάρχουν: χώρος φαγητού, κουζίνα, καθιστικό, καθώς και σκάλα ανόδου προς τους ορόφους με ημικυκλικό πλατύσκαλο.
Στη Β΄ στάθμη υπάρχουν: τα υπνοδωμάτια, το λουτρό και η σκάλα ανόδου προς την Γ΄ στάθμη.
Στην Γ΄ στάθμη υπάρχουν: το εργαστήριο – γραφείο, λουτρό και βεράντα.
Περιγραφή επί μέρους στοιχείων:
- Οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,10 μ.
- Η σκάλα έχει πλάτος 0,85 μ. και στην εσωτερική πλευρά της έχει χειρολισθήρα πάχους 0,05 μ. που τοποθετείται πάνω στα σκαλιά.
- Το ημικυκλικό πλατύσκαλο της σκάλας κλείνεται με μεταλλικό στοιχείο πάχους 0,05 μ.
- Τα κάγκελα που φαίνονται στην τομή, έχουν πάχος 0,10 μ. και κουπαστή 0,05 Χ 0,10 μ.
- Τα υαλοστάσια χωρίζονται σε επί μέρους τμήματα με κάσες 0,05 Χ 0,10 μ. και μεταλλικά στοιχεία διατομής 0,10 Χ 0,10 μ., όπως φαίνονται στα σχέδια.
- Όλες οι πόρτες έχουν κάσες 0,05 Χ 0,10 μ. και πάχος φύλλου 0,05 μ.
- Οι πόρτες των λουτρών που φαίνονται στην τομή, έχουν οριζόντια διαγράμμιση ανά 0,30 μ. και φεγγίτη ώς την οροφή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:
1. Οι κατόψεις των τριών σταθμών (Α,Β,Γ) και η τομή Α-Α σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα υποδείγματα των σχεδίων και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
2. Στα σχέδια των κατόψεων να σχεδιαστούν: α) τα έπιπλα κουζίνας, χώρου φαγητού και οι ντουλάπες των υπνοδωματίων, β) οι πλακοστρώσεις, γ) οι προβολές της στέγης, δ) τα υαλοστάσια με τα χωρίσματα που φαίνονται στα υποδείγματα και ε) η γραμμή ανάβασης της σκάλας.
3. Να μη διαγραμμιστούν τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.
4. Στο σχέδιο της τομής να σχεδιαστούν τα ίχνη των σανίδων (πλάτους 0,10 μ.) του ανεπίχριστου σκυροδέματος (ασοβάντιστου μπετόν) του κατά μήκος διαχωριστικού τοιχίου, όπως φαίνονται ενδεικτικά στο υπόδειγμα.
5. Οι κλίσεις της στέγης προκύπτουν από τις αναγραφόμενες στο υπόδειγμα διαστάσεις. Ο τρόπος κατασκευής επίσης φαίνεται αναλυτικά στην τομή Α-Α.
Β. Να σχεδιαστούν ο τίτλος του θέματος «ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», οι τίτλοι των τεσσάρων σχεδίων και το σύμβολο του βορρά.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων μπορεί να βασιστεί σε αυτήν του υποδείγματος ή να είναι άλλη, επιλογής των υποψηφίων.
2. Οι θέσεις των τίτλων, καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα επιλεγούν από τους υποψηφίους. Τα γράμματα θα σχεδιαστούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους στο υπόδειγμα αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα. Όσες διαστάσεις αναγράφονται με γράμματα (α, β, γ, δ) θα υπολογιστούν με βάση τις υπόλοιπες διαστάσεις.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισμού κάποιας διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγμα ή δεν είναι ευκρινής, αυτή θα υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και σύμφωνα με την περιγραφή του θέματος.
5. Όλες οι γωνίες στα σχέδια των κατόψεων και της τομής είναι ορθές, εκτός από τις κλίσεις της στέγης που προκύπτουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, σχεδιαστικά.
6. Στα σχέδια δεν θα αναγραφούν διαστάσεις, ούτε γραμμές διαστάσεων, γράμματα ή άλλες ενδείξεις, εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα του θέματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο καθώς και τη Ζωγραφική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου athinakanellopoulou(a)gmail.com [όπου αντί για (a) βάλτε @ ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου